Zasady Uzytkowania

Uwaga: przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej witryny (domena arturkotlicki.pl) należy wpierw zapoznać się z zasadami użytkowania witryny Artura Kotlickiego. Poprzez korzystanie z witryny Użytkownik akceptuje zasady jej użytkowania, oraz zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ ZASAD UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY, NATYCHMIASTOWO ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Naruszenie i/lub niezobowiązanie się z postanowieniami któregokolwiek z punktów zasad użytkowania i/lub niezaakceptowanie oznacza utratę prawa do korzystania z niniejszej witryny, oraz zobowiązuje użytkownika do zniszczenia wszelkich pobranych i/lub wydrukowanych materiałów. Ponadto, Artur Kotlicki zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modyfikacji zasad użytkowania, bez konieczności poinformowania użytkownika o przeprowadzeniu tych zmian, w dowolnym czasie bez uprzedniego poinformowania użytkownika.

§1 Korzystanie z witryny

Artur Kotlicki (zwany dalej "my", "on") zezwala na przeglądanie oraz pobieranie materiałów udostępnionych w niniejszej witrynie Internetowej (zwaną dalej "witryna") wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych, wyłącznie pod warunkiem zachowania na kopiach materiałów wszystkich informacji o prawach autorskich i własności. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na witrynie w innych celach niż wymienionych powyżej, w tym zabronione jest wykorzystywanie materiałów do celów komercyjnych lub publicznych, chyba, że istnieje zgodne z prawem i obowiązujące pisemne pozwolenie Artura Kotlickiego na takie czynności; oraz zabrania się przeprowadzania modyfikacji, reprodukowania, rozpowszechniania, publicznego wyświetlania czy w jakikolwiek inny sposób, który nie jest prywatnym, niekomercyjnym wykorzystaniem materiałów w sposób dozwolony i przy zachowaniu wszelkich praw autorskich i własności, chyba, że istnieje zgodne z prawem i obowiązujące pisemne pozwolenie Artura Kotlickiego na takie czynności.

§2 Ochrona danych osobowych

Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z Polityką Prywatności witryny oraz ją akceptuje.

§3 Stan materiałów zamieszczonych w witrynie

ZAWARTE W WITRYNIE WSZELKIE MATERIAŁY (W TYM WSZYSTKIE INFORMACJE, DANE I CAŁE OPROGRAMOWANIE) SĄ DOSTARCZONE W FORMIE "TAK JAK JEST" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WŁĄCZJĄC W TO GWARANCJI ZAKUPU, DOSTOSOWANIA DO OKREŚLONCY POTRZEB, I/LUB NIENARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Zobowiązania dotyczące produktów oraz serwisów oferowanych przez Artura Kotlickiego i jego partnerów są określane wyłącznie przez warunki umów pomiędzy użytkownikiem a firmą i żaden z elementów znajdujących się na tej stronie nie może być traktowany jako zmieniający lub stanowiący o tych warunkach. Ponadto, materiały i/lub programy znajdujące się na witrynie są umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych, oraz, pomimo naszych starań, mogą zawierać informacje nieprawdziwe, niedokładne i/lub niekompletne. Dlatego też Artur Kotlicki zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji oraz zmian w usługach, materiałach i/lub programach, w tym zmieniając ich zawartość kompletnie, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dlatego też przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, prosimy o kontakt z nami, w celu weryfikacji czy informacje na Stronie są prawdziwe, aktualne i obowiązujące.

§4 Ograniczenia odpowiedzialności

WITRYNA "ARTUR KOTLICKI" W ŻADNYM WYPADKU NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY (BEZ OGRANICZEŃ, ŁĄCZNIE ZE STARTAMI WYNIKAJĄCYMI Z UTRACONYCH KORZYŚCI, UTRACONYCH DANYCH LUB PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE NA SKUTEK KORZYSTANIA, BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB TEŻ WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY I DOWOLNYCH WITRYN POWIĄZANYCH Z WITRYNĄ ODNOŚNIKAMI ORAZ MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KTÓREJKOLWIEK Z WITRYN.

§5 Materiały nie należące do witryny "Artur Kotlicki" oraz odnośniki znajdujące się w witrynie

Na niniejszej witrynie zawarte są materiały i/lub programy osób trzecich, na które Artur Kotlicki nie ma wpływu, oraz nie ponosi żadnych konsekwencji za ich zawartość oraz za szkody wynikłe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z tych materiałów i/lub programów. Ponadto, zamieszczone odnośniki na witrynie mogą odwoływać się do witryn nie należących do Artura Kotlickiego, na które nie mamy wpływu, oraz nie ponosimy żadnych konsekwencji za ich zawartość oraz za szkody wynikłe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z tych witryn. Decydując się na przejście do witryny korzystając z odnośników znajdujących się na witrynie, użytkownik działa wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§6 Zasady tworzenia odnośników do witryny "Artur Kotlicki"

Witryna posiadająca odnośnik do witryny "Artur Kotlicki":

  • Może posiadać wyłącznie odnośnik do witryny "Artur Kotlicki", bez powielania zawartości witryny "Artur Kotlicki", chyba że istnieje aktualna prawna forma stanowiąca inaczej;
  • Nie może wykorzystywać materiałów, programów należących do witryny, czy całej witryny "Artur Kotlicki", w celach promujących tą witrynę bez formalnej zgody Artura Kotlickiego;
  • Nie może podawać nieprawdziwych, niekompletnych czy niedokładnych informacji o witrynie "Artur Kotlicki" i Arturze Kotlickim, jej usługach, produktach i/lub jakichkolwiek innych informacji które nie zostały tutaj wymienione, czy związku witryny "Artur Kotlicki" i Artura Kotlickiego z firmą trzecią (włączając w to firmę posiadającą witrynę, na której znajduje się odnośnik);
  • Może używać odnośnika wyłącznie w sposób, który nie przynosi, bezpośrednio lub pośrednio, szkód w jakiejkolwiek formie, w tym gorszącego dobre imię witryny i Artura Kotlickiego. Również umieszczanie odnośnika przez witrynę zawierającą treści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne, obraźliwe lub kontrowersyjne jest postrzegane jako naruszenie tego punktu, jako że taka akcja prowadzi do zgorszenia dobrego imienia Artur Kotlicki i witryny. Ponadto, witryna zawierająca odnośnik do witryny "Artur Kotlicki" musi posiadać treści jedynie takie, które są przeznaczone dla osób w każdym wieku.

Witryna nie spełniająca powyższych warunków ma obowiązek natychmiastowego usunięcia odnośnika do witryny "Artur Kotlicki" oraz usunięcie wszystkich materiałów i/lub programów należących do Artura Kotlickiego.


ZAAKCEPTUJ ODRZUĆ